Prawo medyczne

Prawo medyczne należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa. Zjawisko to jest pośrednio wynikiem wzrastającej świadomości prawnej Pacjentów oraz ich wiedzy odnośnie zakresu przysługujących im uprawnień i roszczeń. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniem Klientów, kancelaria świadczy usługi prawne zarówno na rzecz Pacjentów, jak i Personelu medycznego.

Pacjent

Kancelaria udziela pomocy prawnej pacjentom, którzy doznali szkody lub krzywdy wskutek zawinionych działań personelu medycznego. Usługi kancelarii obejmują:

 • dochodzenie roszczeń majątkowych za szkody na osobie w wyniku nieprawidłowo wykonanego zabiegu medycznego
 • dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień za krzywdę, renty i innych roszczeń przysługujących w przypadku wystąpienia błędu medycznego
 • sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych Pacjenta
 • reprezentację w postępowaniach związanych z nieprzestrzeganiem przez lekarzy tajemnicy zawodowej oraz brakiem należytej ochrony danych medycznych Pacjenta

Personel medyczny

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne dla osób wykonujących zawody medyczne: lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, ratowników medycznych. Lekarze jako przedstawiciele jednego z zawodów zaufania publicznego pełnią szczególną rolę w społeczeństwie. Od podejmowanych przez nich decyzji, wiedzy, umiejętności oraz intuicji zależy życie i zdrowie innych ludzi.

Świadczone usługi prawne obejmują

 • reprezentację na etapie przedsądowym, udział w polubownym załatwieniu sprawy
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych osób wykonujących zawody medyczne
 • bieżące doradztwo prawne w sprawach związanych z prowadzoną działalnością medyczną

Do istotnych pojęć z zakresu prawa medycznego należą:

ZDARZENIE MEDYCZNE – ze ,,zdarzeniem medycznym’’ mamy do czynienia w przypadku zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

BŁĄD MEDYCZNY – pojęcie to nie zostało zdefiniowane ustawowo i funkcjonuje obok takich pojęć jak: błąd w sztuce medycznej, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej czy błąd wiedzy medycznej. Wyróżnia się wiele rodzajów błędów medycznych, a wśród nich: błąd diagnostyczny (błąd rozpoznania), terapeutyczny (błąd w leczeniu), techniczny (niewłaściwe wykonanie czynności leczniczej) i organizacyjny (dotyczący złej organizacji pracy). Wystąpienie błędu medycznego może być podstawą roszczeń Pacjentów oraz ich bliskich.

TAJEMNICA LEKARSKA – tajemnica lekarska jest z jednej strony obowiązkiem Lekarza, a z drugiej podstawowym prawem Pacjenta. Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek ten wynika zarówno z zasad etyki lekarskiej, jak i ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Naruszenie tajemnicy lekarskiej może się stać podstawą odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej.

PRAWA PACJENTA – uprawnienia Pacjenta uregulowane w szczególności ustawą o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Do ww. należą między innymi prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
 • uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem
 • świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością
 • informacji o swoim stanie zdrowia
 • informacji o prawach pacjenta
 • zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody
 • poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych
 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych

Dlaczego warto skonsultować swoją sprawę?

Właściwa reakcja prawna na określone zdarzenie medyczne jest istotna dużo wcześniej, niż dopiero na etapie postępowania sądowego. Konsultacja prawna jest niejednokrotnie gwarantem należytego zabezpieczenia swoich praw i roszczeń. Oświadczenia składane już na etapie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej lub postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych mają znaczenie dla późniejszego przebiegu sprawy.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w związanej z prawem medycznym, zapraszam do kontaktu. Zapewniam, że każdy przypadek traktuję indywidualnie i jestem do Państwa dyspozycji.

Powrót