Prawo rodzinne i opiekuńcze

Do usług kancelarii adwokackiej obejmujących sprawy rodzinne należą:

 • sprawy o rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie
 • sprawy o separację
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy o ustalenie rodzicielstwa
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • sprawy o alimenty, w tym: ustalenie obowiązku alimentacyjnego, jego zmianę (podwyższenie i obniżenie) i ustalenie wygaśnięcia

Do podstawowych pojęć z dziedziny prawa rodzinnego należą:

ROZWÓD – przesłankami rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego stron. Na pożycie to mają wpływ więź emocjonalna, ekonomiczna i fizyczna. W przypadku ich trwałego i zupełnego rozkładu, zachodzą podstawy do orzeczenia rozwodu. Postępowanie zmierzające do orzeczenia rozwodu może toczyć się bez orzekania o winie oraz z orzekaniem o winie. W pierwszym przypadku jest ono sprawniejsze i mniej bolesne dla stron. Nie ma wówczas konieczności angażowania znacznej liczby świadków, którzy mieliby wypowiedzieć się w zakresie ich wiedzy o przyczynach rozkładu pożycia małżeńskiego stron, jak również roztrząsania przez Sąd i strony wskazanych przyczyn. Jeżeli z małżeństwa stron pochodzą małoletnie dzieci, wówczas konieczne jest przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na okoliczność ustalenia czy rozwód nie stoi w sprzeczności z jego dobrem. W przeważającej większości przypadków rozwód bez orzekania o winie wymaga przeprowadzenia jednego terminu rozprawy. Jeżeli z małżeństwa stron pochodzą dzieci, wówczas rozwód może poprzedzać podpisanie przez strony tzw. porozumienia rodzicielskiego, w którym strony ustalą wszystkie istotne kwestie dotyczące dziecka, które znajdą się w wyroku rozwodowym, takie jak: jego miejsce pobytu, władzę rodzicielską, kontakty i alimenty. Porozumienie to – w pełnym lub ograniczonym zakresie, może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu postępowania sądowego. W swojej pracy niejednokrotnie uczestniczę w negocjacjach dotyczących treści tego rodzaju porozumień. Rozwód z orzekaniem o winie wymaga roztrząsania przez Sąd oraz strony przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego stron, które powinny być wykazane i udowodnione. W tym wypadku postępowanie sądowe trwa znacznie dłużej, a od stron wymagane jest podejmowanie aktywności, w celu uniknięcia negatywnych skutków procesowych.

SEPARACJA – do orzeczenia separacji może dojść w przypadku, kiedy pomiędzy stronami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, jednak nie ma on cech trwałości. Orzeczenie to pozwala niejednorodnie stronom na uzyskanie czasu niezbędnego dla przemyślenia dalszego bytu związku. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO – o ile małżonkowie nie uregulują wskazanej kwestii w drodze umowy majątkowej małżeńskiej, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Umowę majątkową małżeńską małżonkowie mogą także zawrzeć w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku, kiedy dojdzie do rozwodu, konieczne jest także rozstrzygnięcie kwestii podziału majątku wspólnego. Rozstrzygnięcie to może być elementem wyroku rozwodowego, jednak wyłącznie w przypadku gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce, podział majątku w toku postępowania rozwodowego następuje, o ile małżonkowie dojdą we wskazanej kwestii do porozumienia. Jeżeli tego porozumienia brak, po rozwiązaniu małżeństwa, konieczne jest wszczęcie postępowania o podział majątku wspólnego. Co do zasady, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku (tzw. ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym). Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. W postępowaniu o podział majątku wspólnego rozstrzyga się także kwestię nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny.

ALIMENTY NA DZIECKO – rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Usługi kancelarii dotyczące świadczeń alimentacyjnych na dziecko obejmują:

 • sądowe dochodzenie alimentów
 • sprawy o podwyższenie alimentów
 • sprawy o obniżenie alimentów
 • sprawy o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

KONTAKTY Z DZIECKIEM – kontakty z dzieckiem to nie tylko prawo, lecz także obowiązek każdego z rodziców. Prawo do kontaktów jest niezależne od kwestii władzy rodzicielskiej. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W przypadku, gdy rodzice nie wypracują wspólnie porozumienia w kwestii kontaktów, może ona zostać rozstrzygnięta przez Sąd. Sposób wykonywania kontaktów może zostać zabezpieczony na czas trwania postępowania. W konsekwencji nie zawsze konieczne jest oczekiwanie na rozstrzygnięcie kończące postępowanie, aby mieć możliwość niezakłóconego wykonywania kontaktów z dzieckiem, w sytuacji gdy jedno z rodziców kontakty te utrudnia. W przypadku naruszenia ustalonego sposobu wykonywania kontaktów z małoletnim dzieckiem możliwe jest domaganie się wydania przez Sąd orzeczenia w przedmiocie zagrożenia drugiemu z rodziców zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej. Celowe jest zawarcie stosownego wniosku w tym zakresie już w inicjującym postępowanie wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

WŁADZA RODZICIELSKA – Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Zasada ta może zostać zmodyfikowana wskutek orzeczenia Sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej albo ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska jest niezależna od prawa i obowiązku rodziców do kontaktów z dzieckiem.

USTALENIE RODZICIELSTWA – usługi kancelarii obejmujące sprawy związane z pochodzeniem dziecka obejmują:

 • sprawy o ustalenie macierzyństwa
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy o zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Zapraszam Państwa do kontaktu i przedstawienia mi swojego problemu. Zapewniam, że wszystkie sprawy z dziedziny prawa rodzinnego prowadzone są ze szczególną dbałością o Państwa interes i komfort. Wykonywanie zawodu adwokata łączy się z bezwzględnym obowiązkiem zachowania pełnej poufności co do przekazywanych adwokatowi informacji. Zapewniam Państwa, że obowiązek ten traktuję szczególnie poważnie i gwarantuję pełną poufność.

Powrót