Prawo handlowe

Dlaczego przedsiębiorca nie powinien pomijać kwestii prawnych w prowadzonej działalności gospodarczej?

Reguły obowiązującego prawa wymagają od przedsiębiorców znacznie więcej niż od podmiotów określanych mianem konsumenta. Na przedsiębiorcach ciąży szereg obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. System prawny traktuje ich bowiem jako profesjonalistów, których należytą staranność określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Sytuacja prawna przedsiębiorcy różni się przy tym w zależności od tego czy mamy do czynienia z obrotem obustronnie profesjonalnym (B2B) czy też obrotem jednostronnie profesjonalnym, w którym przedsiębiorca występuje w relacji handlowej z konsumentem (B2C). Przedsiębiorca powinien być świadomy skutków podejmowanych działań i zaniechań zarówno w kontaktach z konsumentami, jak i kontrahentami, z którymi pozostaje on w stałych lub sporadycznych kontaktach handlowych. Są one odmienne, a konsekwencje ich naruszenia mogą być równie poważne.

Należy przy tym pamiętać, iż zarówno przedsiębiorcą, jak i konsumentem jest się wyłącznie w określonej relacji z innym podmiotem, a nie ,,raz na zawsze’’. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może w danym stosunku prawnym występować w roli konsumenta.

Czym zajmuje się kancelaria?

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa spółek i prawa konkurencji. Pracuję zarówno z przedsiębiorcami stawiającymi pierwsze kroki na wybranym rynku, osobami, które rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej i zastanawiają się nad wyborem właściwej formy, jak i z doświadczonymi przedsiębiorcami, których działania skupiają się na rozszerzaniu zakresu prowadzonej działalności i jej doskonaleniu. Każdy biznes jest inny, nawet w przypadku firm działających w tej samej branży. Jest to niejednokrotnie wynikiem przyjęcia i wdrożenia określonej filozofii prowadzenia działalności gospodarczej, kontaktu z klientami i kontrahentami. W swojej pracy stawiam na nawiązanie trwałych relacji opartych na znajomości specyfiki firmy danego Klienta, zaufaniu, pełnej poufności i doborze indywidualnie dobranych rozwiązań.

Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem prowadzę praktyczne szkolenia skierowane do przedsiębiorców, w szczególności we współpracy z Poznań Biznes Partner. W trakcie szkoleń poruszane są zagadnienia takie jak: pojęcie przedsiębiorcy i konsekwencje występowania w obrocie prawnym jako przedsiębiorca, spółki prawa handlowego oraz wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje o aktualnych szkoleniach możecie Państwo znaleźć w sekcji ,,Aktualności’’.

W swojej pracy i w trakcie prowadzonych szkoleń udzielam odpowiedzi na pytania takie jak m.in.:

 • Jakie są wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej w formie indywidualnej działalności na podstawie wpisu do CEiDG?
 • W jakich sytuacjach warto pomyśleć o założeniu spółki?
 • Jaką spółkę wybrać? Osobową, czy kapitałową? Czym one się różnią, jakie są wady i zalety wyboru określonego rozwiązania? Co to jest spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z o.o.?
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność przedsiębiorcy w zależności od wybranej formy prowadzonej działalności gospodarczej?
 • W jaki sposób zmienić formę prowadzonej działalności gospodarczej?
 • Jak założyć i zarejestrować spółkę? Jakie są związane z tym koszty?
 • Co powinno znaleźć się w umowie spółki, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji problemowych w przyszłości? Czy można ograniczyć się tylko do elementów obligatoryjnych umowy spółki?
 • Jaki jest zakres kompetencji wspólników i organów spółek?
 • Na jakiej zasadzie wspólnicy spółki korzystają z zysku wypracowanego przez spółkę?
 • Jakie są zasady wynagradzania członków organów spółki?
 • Co to jest odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów spółki?

Zapraszam Państwa do współpracy.

Usługi

Obsługa prawna firm

Kancelaria świadczy usługi obejmujące kompleksową obsługę prawną firm. Działania kancelarii są ukierunkowane na zapewnienie możliwości prowadzenia bezpiecznej działalności gospodarczej w warunkach pełnej kontroli i świadomości skutków podejmowanych działań.

Prawo medyczne

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną w dziedzinie prawa medycznego. Usługi kancelarii obejmują bieżące doradztwo prawne, obsługę procesów sądowych związanych z błędami medycznymi, jak również reprezentację w postępowaniach cywilnych, związanych z odpowiedzialnością zawodową oraz karnych.

Sprawy transgraniczne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną dotyczącą współpracy i sporu z podmiotem zagranicznym. Wspieram przedsiębiorców w rozwijaniu działalności gospodarczej wykraczającej poza granice Polski, a także Unii Europejskiej.

Prawo pracy

Prawo pracy stoi na straży prawidłowej więzi prawnej łączącej Pracownika i Pracodawcę, a przede wszystkim reguluje prawa i obowiązki Pracownika oraz Pracodawcy. Przepisy polskiego prawa pracy ulegają dynamicznym zmianom, a odnalezienie się w gąszczu zawiłości obowiązujących przepisów wymaga zasięgnięcia pomocy profesjonalisty.

Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje szereg aspektów życia codziennego każdego z nas. Znajomość zasad, którymi rządzi się prawo cywilne jest gwarantem profesjonalnego doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Prawo cywilne i jego reguły są bazą dla wielu decyzji wymagających konsultacji prawnej.

Prawo handlowe

Prawo handlowe reguluje stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami – profesjonalistami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także ich relacje z podmiotami trzecimi. Obejmuje ono także zagadnienia takie jak m.in. prawo spółek prawa handlowego, prawo umów w obrocie gospodarczym oraz kwestie takie jak prawo konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa.