Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informuję, iż:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Lubecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Joanna Lubecka, ul. Nowowiejskiego 53/2, 61-734 Poznań, NIP: 9730944907, REGON: 361926060, adres e-mail: kancelaria@lubecka.law

II. Kontakt z Administratorem.

Możliwe formy kontaktu z Administratorem to:

1) kontakt telefoniczny: +48 666 085 936

2) kontakt za pomocą poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@lubecka.law

3) kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://lubecka.law/#kontakt

4) kontakt listowny na adres korespondencyjny: ul. Nowowiejskiego 53/2, 61-734 Poznań

III. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie odbywać się:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń, zabezpieczenia roszczeń, obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, tworzenia i prowadzenia zestawień, analiz i statystyk, prowadzenia działań marketingowych produktów i usług;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami księgowymi i podatkowymi;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu zawarcia umowy oraz jej realizacji przez Administratora.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

1. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego, księgowego i kadrowego, jak również dostawcom usług płatniczych, dostawcom usługi transmisji obrazu, dźwięku oraz innych danych w czasie rzeczywistym, a także instytucjom i organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura.

2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

V. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy, a także po upływnie ww. okresu, do upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych będą przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

VI. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 15 RODO;

b) prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO;

c) prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;

d) prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;

e) prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.

W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II niniejszej klauzuli informacyjnej.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

02

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    lubecka.law 2024©
    Wdrożenie i rozwój: Fisze