Prawo medyczne – adwokat Poznań, Zielona Góra

Prawo medyczne należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa. Usługi prawne kancelarii w dziedzinie prawa medycznego świadczone są zarówno na rzecz pacjentów, personelu medycznego, jak i przedsiębiorców, których działalność jest związana z branżą medyczną (sprzedaż, dystrybucja, dostawy).

PACJENT 

Kancelaria udziela pomocy prawnej pacjentom, którzy doznali szkody lub krzywdy wskutek zawinionych działań personelu medycznego. Usługi kancelarii obejmują:

 • dochodzenie roszczeń majątkowych za szkody na osobie w wyniku nieprawidłowo wykonanego zabiegu medycznego
 • dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień za krzywdę, renty i innych roszczeń przysługujących w sprawach o błędy medyczne
 • sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych Pacjenta
 • reprezentację w postępowaniach związanych z nieprzestrzeganiem przez lekarzy tajemnicy zawodowej oraz brakiem należytej ochrony danych medycznych Pacjenta

PERSONEL MEDYCZNY

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne dla osób wykonujących zawody medyczne: lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, ratowników medycznych. Lekarze jako przedstawiciele jednego z zawodów zaufania publicznego pełnią szczególną rolę w społeczeństwie. Od podejmowanych przez nich decyzji, wiedzy, umiejętności oraz intuicji zależy życie i zdrowie innych ludzi.

Świadczone usługi prawne obejmują:

 • reprezentację na etapie przedsądowym, udział w polubownym załatwieniu sprawy
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych osób wykonujących zawody medyczne
 • bieżące doradztwo prawne w sprawach związanych z prowadzoną działalnością medyczną

Do istotnych pojęć z punktu widzenia prawa medycznego należą:

ZDARZENIE MEDYCZNE – ze ,,zdarzeniem medycznym’’ mamy do czynienia w przypadku zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

BŁĄD MEDYCZNY – pojęcie to nie zostało zdefiniowane ustawowo i funkcjonuje obok takich pojęć jak: błąd w sztuce medycznej, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej czy błąd wiedzy medycznej. Wyróżnia się wiele rodzajów błędów medycznych, a wśród nich: błąd diagnostyczny (błąd rozpoznania), terapeutyczny (błąd w leczeniu), techniczny (niewłaściwe wykonanie czynności leczniczej) i organizacyjny (dotyczący złej organizacji pracy). Wystąpienie błędu medycznego może być podstawą roszczeń Pacjentów oraz ich bliskich.

TAJEMNICA LEKARSKA –  tajemnica lekarska jest z jednej strony obowiązkiem Lekarza, a z drugiej podstawowym prawem Pacjenta. Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek ten wynika zarówno z zasad etyki lekarskiej, jak i ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Naruszenie tajemnicy lekarskiej może się stać podstawą odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej.

PRAWA PACJENTA – uprawnienia Pacjenta uregulowane w szczególności ustawą o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Do ww. należą między innymi prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
 • uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem
 • świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością
 • informacji o swoim stanie zdrowia
 • informacji o prawach pacjenta
 • zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody
 • poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych
 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych

Dlaczego warto skonsultować się z prawnikiem?

Właściwa reakcja na określone zdarzenie medyczne jest istotna dużo wcześniej, niż dopiero na etapie postępowania sądowego. Konsultacja prawna jest niejednokrotnie gwarantem należytego zabezpieczenia swoich praw i roszczeń. Oświadczenia składane już na etapie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej lub postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych mają znaczenie dla późniejszego przebiegu sprawy.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w związanej z prawem medycznym, zapraszam do kontaktu. Zapewniam, że każdy przypadek traktuję indywidulanie i jestem do Państwa dyspozycji.

Kancelaria Adwokacka Poznań

Siedziba w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań

Kancelaria Adwokacka Zielona Góra - filia

Oddział w Zielonej Górze
ul. Św. Jadwigi 1, lok.113
65-065 Zielona Góra

Usługi

Prawo umów

Tworzeniem umów zajmuję się w codziennej praktyce prawnej. Pracując z przedsiębiorcami wiem, że dla powodzenia wielu przedsięwzięć biznesowych konieczne...