Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady:
  1) funkcjonowania Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://lubecka.law/produkt/wycena-uslug-prawnych/ ; https://lubecka.law/produkt/biznes-prawny-od-srodka/ oraz https://lubecka.law/webinar-wycena-uslug-prawnych/
  2) zawierania Umów, których przedmiotem jest:
  a) sprzedaż E-booków w formie plików cyfrowych w formacie PDF,
  b) świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu dostępu do Webinaru
  realizowane przez Joannę Lubecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Joanna Lubecka, adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Nowowiejskiego 53/2, 61-734 Poznań, NIP: 9730944907, REGON: 361926060, adres e-mail: kancelaria@lubecka.law, nr telefonu: 666 085 936.
 2. Sklep Internetowy zawiera informacje o E-bookach i Webinarach oferowanych przez Sprzedawcę i pozwala na zawieranie za jego pośrednictwem Umów ze Sprzedawcą.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 5. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy oraz osobom trzecim. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Klient jest obowiązany do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z istnieniem zagrożenia pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. W związku z zagrożeniami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane powyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików ‘’cookies’’, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików ‘’cookies’’ ma na celu zapewnienie poprawnego działania Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm ‘’cookies’’ w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co jednak może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 8. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa
  w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ‘’cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu Internetowego jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 9. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do E-booków dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawca może stosować techniczne środki ochrony, które zabezpieczają przed korzystaniem z E-booków niezgodnie z warunkami zezwolenia lub z naruszeniem prawa. W przypadku zastosowania takich środków ochrony, stosowne informacje zamieszczone są w opisie E-booków.

§ 2
[DEFINICJE]

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
 2. Sprzedawcy– należy przez to rozumieć Joannę Lubecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Joanna Lubecka, adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Nowowiejskiego 53/2, 61-734 Poznań, NIP: 9730944907, REGON: 361926060;
 3. Kliencie– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę ze Sprzedawcą;
 4. Stronach – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli Umowę na podstawie Regulaminu, pojęcie „Strony” odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
 5. Umowie – należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zawartą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem jest sprzedaż E-booka będącego w ofercie Sprzedawcy lub świadczenie usługi dostępu do Webinaru;
 6. E-booku– należy przez to rozumieć publikację w postaci elektronicznej, przeznaczoną do sprzedaży w Sklepie Internetowym, jako treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie lub smartfonie);
 7. Webinarze – należy przez to rozumieć szkolenie on-line przeprowadzane przez Sprzedawcę, w celu pogłębienia wiedzy jego uczestników na określony przez Sprzedawcę temat;
 8. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz dostępny na stronie internetowej https://lubecka.law/produkt/wycena-uslug-prawnych/ ; https://lubecka.law/produkt/biznes-prawny-od-srodka/ oraz https://lubecka.law/webinar-wycena-uslug-prawnych/ umożliwiający złożenie Zamówienia;
 9. Koszyku – należy przez to rozumieć składnik Sklepu Internetowego, który służy do określenia przez Klienta danych dotyczących Zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy;
 10. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą;
 11. Sile wyższej – należy przez to rozumieć każde zdarzenie nadzwyczajne, nagłe, zewnętrzne, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, pozostające poza kontrolą Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy i któremu nie można było zapobiec nawet przy dołożeniu szczególnej staranności, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne;
 12. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zawierającą Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 13. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 3
[OFERTA SPRZEDAWCY]

 1. Sprzedawca posiada w swojej ofercie E-booki i Webinary wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Szczegółowa charakterystyka E-booków i Webinarów dostępnych w ofercie Sprzedawcy jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego określają w szczególności do kogo adresowana jest oferta Sprzedawcy, jaka jest cena E-booków i udziału w Webinarze, jak również jaka jest zawartość merytoryczna E-booków i jaki jest ramowy program Webinaru.

  § 4
  [SKŁADANIE, PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA E-BOOKI]

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w tym także w niedziele i święta,
  z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, na co będą wskazywać komunikaty zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia na E-book/i za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:
  1) wybrać E-book/i, a następnie umieścić go/je w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”),
  2) wypełnić elektroniczny Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj. imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail a w przypadku gdy Zamówienie składa Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta również firmy Przedsiębiorcy, adresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz numeru NIP,
  3) wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  4) dokonać płatności za pośrednictwem systemu PayU po kliknięciu przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. W celu zapisania się na Webinar za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:
  1) wybrać Webinar, a następnie kliknąć przycisk: „Kliknij, by się zapisać!”),
  2) wypełnić elektroniczny Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail a w przypadku gdy Zamówienie składa Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta również firmy Przedsiębiorcy, adresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz numeru NIP,
  3) wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  4) dokonać płatności za pośrednictwem systemu PayU po kliknięciu przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail Klienta wskazany w Formularzu zamówienia.
 6. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia.
 7. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży E-booka/ów albo zawarcia Umowy świadczenia usługi dostępu do Webinaru będącego przedmiotem Zamówienia.
 8. Zważywszy na okoliczność, iż E-booki stanowią produkty niezapisane na nośniku materialnym, a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi ich zdigitalizowanej kopii, sprzedaż E-booka/ów może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności. Również świadczenie usługi dostępu do Webinaru nastąpi wyłącznie po wykonaniu płatności za dostęp do danego Webinaru.
 9. Zamówienie zawierające E-book/i zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 10. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz otrzymania płatności na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa. Do wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie załączona faktura wystawiona przez Sprzedawcę.
 11. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca potwierdzi Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Potwierdzenie warunków, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie obejmowało również informację o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 12. Niezwłocznie po zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail link umożliwiający dostęp do Webinaru, którego dotyczyło Zamówienie.
 13. W terminie 3 dni od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail link umożliwiający pobranie egzemplarza/y zamówionego/ych E-booka/ów. W celu pobrania E-booka/ów należy kliknąć na znajdujący się w otrzymanej wiadomości elektronicznej adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie/ą udostępniony/e do pobrania plik/i w formacie PDF.
 14. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył E-booka/ów lub nie umożliwił wzięcia udziału w Webinarze zgodnie z zawartą z nim Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wzywa go do wykonania Umowy. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy E-booka/ów w terminie uzgodnionym przez Strony Umowy lub nie umożliwił wzięcia udziału w Webinarze w takim terminie, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy.
 15. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy bez wzywania do wykonania Umowy, jeżeli:
  – z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie wykona Umowy,
  – Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin wykonania Umowy miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, a Sprzedawca w tym terminie Umowy nie wykonał.
 16. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu Siły wyższej, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres e-mail informację o zaistniałej sytuacji. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wysłania ww. informacji. Zwrot środków wpłaconych przez Klienta nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego wykonana została płatność. W sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie Umowa będzie uważana za niezawartą.

  § 5
  [PŁATNOŚCI]

 1. Cena E-booków oraz cena dostępu do Webinaru zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawana jest w złotych i zawiera podatek VAT.
 2. Cena podana przy E-bookach oraz cena dostępu do Webinaru jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą zostać wprowadzone przez Sprzedawcę po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Sprzedawca może wprowadzać czasową promocję cenową.
 4. Informacje o promocji, czasie jej trwania oraz cenie E-booków lub dostępu do Webinaru z uwzględnieniem promocji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Formą płatności honorowaną przez Sklep Internetowy są płatności za pośrednictwem systemu PayU.
 6. W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności on-line PayU. Zasady dokonywania płatności on-line za pośrednictwem ww. systemu zostały wskazane na stronie internetowej https://poland.payu.com/.
 7. Sprzedawca wystawia fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.

  § 6
  [LICENCJA NA KORZYSTANIE Z E-BOOKÓW]

 1. E-booki oferowane przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), a tym samym objęte są ochroną prawnoautorską.
 2. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do E-booków przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 3. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Zamówieniu linka umożliwiającego dostęp do E-booka, Klientowi zostaje udzielona licencja upoważniająca Klienta do korzystania z E-booka w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Licencja udzielona Klientowi ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny, obejmując prawo do korzystania z E-booka na następujących polach eksploatacji:
  1) wielokrotnego pobrania E-booka i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia;
  2) przechowywania E-booka techniką cyfrową;
  3) wydrukowania E-booka celem korzystania z niego przez Klienta na jego własny użytek.
 5. Klient ma prawo korzystać z E-booka wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nie jest uprawniony do:
  1) wprowadzania E-booka do obrotu lub rozpowszechniania E-booka lub jego opracowań w całości lub we fragmentach zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;
  2) najmu lub użyczenia E-booka bądź jego kopii;
  3) udostępniania zakupionego E-booka lub jego fragmentów;
  4) dokonywania jakichkolwiek modyfikacji zakupionego E-booka;
  5) sublicencjonowania E-booka;
  6) usuwania technicznych zabezpieczeń E-booka;
  7) korzystania z E-booka lub jego fragmentów w celach komercyjnych.
 7. Klient powinien dołożyć należytej staranności, aby zabezpieczyć E-booka przed nieuprawnionym korzystaniem z niego przez osobę trzecią.
 8. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o działaniach Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do E-booka, Sprzedawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 9. Licencja zostaje udzielona Klientowi na czas nieoznaczony.

§ 7
[WEBINAR]

 1. Webinar realizowany jest z wykorzystaniem platformy internetowej ClickMeeting, dostępnej pod adresem: https://clickmeeting.com/pl(zwanej dalej: „ClickMeeting”), zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz warunkami Clickmeeting dostępnymi pod adresem: https://clickmeeting.com/pl/legal.
 2. Czas trwania Webinaru i jego program ustala Sprzedawca.
 3. Uczestnicy Webinaru nie są uprawnieni do utrwalania treści i przebiegu Webinaru w jakikolwiek sposób.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Do korzystania z Webinaru niezbędny jest komputer oraz stały dostęp do Internetu. Celem korzystania z Webinaru zaleca się wykorzystywanie aktualnych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania ClickMeeting może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze lub spełnienie dodatkowych wymagań zgodnie z warunkami ClickMeeting.
 6. Klient ma prawo korzystać z Webinaru wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie jest uprawniony do korzystania z Webinaru w celach komercyjnych.

§ 8
[REKLAMACJE]

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w szczególności w przypadku, gdy:
  1) zakupiony E-book jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
  2) w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania ceny E-booka nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania;
  3) niezwłocznie po zaksięgowaniu ceny za dostęp do Webinaru nie zostanie mu doręczony link umożliwiający dostęp do Webinaru,
  4) pobrany plik nie zawiera zakupionego E-booka lub jest niekompletny i po zgłoszeniu zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający E-book.
  5) link umożliwiający dostęp do Webinaru nie działa z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Reklamacja może być zgłoszona w drodze elektronicznej, poprzez przesłanie jej na adres e-mail: k.barcki@lubecka.law, lub pisemnie nad adres Sprzedawcy: ul. Nowowiejskiego 53/2, 61-734 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja dotycząca E-booka” lub „Reklamacja dotycząca Webinaru”.
 3. Reklamacja winna zawierać m.in. dane umożliwiające identyfikację Klienta, opis problemu, który Klient zgłasza, nr Zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, żądania związane z reklamacją, a także sposób kontaktu z Klientem – np. za pośrednictwem korespondencji e-mail, telefonicznie bądź pisemnie.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia, powiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji:
  1) wymieni E-booka na wolnego od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny;
  2) umożliwi Klientowi dostęp do Webinaru stanowiącego przedmiot Zamówienia w innym terminie lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny.
  Zwrot płatności nastąpi w formie przelewu dokonanego przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient uiścił cenę.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 9
[PRZEPISY DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW]

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumentów. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumentów mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 2. Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta składając Zamówienie na E-booka/i lub dostęp do Webinaru wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 3. Stosownie do treści przepisów art. 38 pkt 13 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta umowy zawartej na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż E-booka/ów lub dostęp do Webinaru, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 10
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY]

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia E-booka wolnego od wad i zgodnego z Umową. E-book jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
  1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Klientowi mającemu status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 2. E-book jest zgodny z Umową, jeżeli:
  1) nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta o zawarciu Umowy;
  3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Klientowi mającemu status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy.
 3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej z Umową oraz dostarcza je Klientowi przez czas:
  1) dostarczania treści cyfrowej określony w Umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2) zasadnie oczekiwany przez Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter Umowy, jeżeli Umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 4. Jeżeli Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej z Umową, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, jeżeli Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 1 lub 2 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy E-booka.
 6. Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności E-booka z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Klienta w celu uzyskania dostępu do E-booka lub w celu korzystania z niego.
 7. Sprzedawca nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy zawartość E-booka. W przypadku wątpliwości co do możliwości odtworzenia zawartości E-booka na urządzeniu końcowym, Klient powinien zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany przez to urządzenie format plików.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania Zamówienia z powodu wystąpienia Siły wyższej. O wystąpieniu Siły wyższej i niemożności zrealizowania Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta, przesyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Klienta wskazany przez niego w Formularzu zamówienia.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi realizacji Zamówienia oraz wiadomości e-mail zawierającej link do zakupionego E-booka lub zawierającej link umożliwiający dostęp do Webinaru, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta, np. przepełnioną skrzynką mailową lub nieprawidłowo podanym adresem e-mail.
 11. Jeśli E-book jest niezgodny z Umową, Klient może żądać doprowadzenia go do zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia E-booka do zgodności z Umową, jeżeli powyższe jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Sprzedawca doprowadza E-booka do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter E-booka oraz cel, w jakim jest wykorzystywany. Koszty doprowadzenia E-booka do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 12. Jeśli E-book jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1) doprowadzenie go do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2) Sprzedawca nie doprowadził E-booka do zgodności z Umową zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu;
  3) brak zgodności E-booka z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić E-booka do zgodności z Umową;
  4) brak zgodności E-booka z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 11 niniejszego paragrafu;
  5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on E-booka do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 13. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności E-booka z Umową jest nieistotny.
 14. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym E-book był niezgodny z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Klient faktycznie z niego korzystał.
 15. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Obowiązki Sprzedawcy, o których mowa w niniejszym ustępie znajdują zastosowanie również w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 12 i 13 niniejszego Regulaminu.
 16. Postanowienia ust. 1-6 oraz ust. 11-15 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wyłącznie do Klientów mających status Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach Konsumentów.

§ 11
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://lubecka.law/polityka-prywatnosci/

§ 12
[ZMIANA REGULAMINU]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu udostępniając nową treść Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

§ 13
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 2. Sprzedawca oświadcza, iż opinie Klientów zamieszczane przez niego na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub prowadzonych przez Sprzedawcę profilach na portalach społecznościowych podlegają weryfikacji za pośrednictwem korespondencji e-mail. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym polega na zwróceniu się przez Sprzedawcę do osób, które przesłały opinie o świadczonych przez Sprzedawcę usługach, oferowanych do sprzedaży E-bookach i prowadzonych Webinarach z prośbą o udzielenie informacji potwierdzającej, że Klient faktycznie korzystał z usług świadczonych przez Sprzedawcę, zakupił oferowane przez Sprzedawcę E-booki lub wziął udział w Webinarze. Sprzedawca zastrzega, iż opinie, o których mowa w niniejszym ustępie podlegają publikacji jedynie w zakresie, w którym posiadają merytoryczną wartość dla oceny usług i produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 4. We wszelkich sprawach związanych z zawarciem oraz realizacją Umowy, Strony będą porozumiewały się za pośrednictwem korespondencji e-mail oraz poprzez kontakt telefoniczny. Brak poinformowania Sprzedawcy o zmianie danych wskazanych przez Klienta w Formularzu zamówienia skutkuje uznaniem, iż informacje przekazane w oparciu o ww. dane zostały otrzymane przez Klienta i mógł on zapoznać się z ich treścią.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy Strony poddają pod jurysdykcję sądu polskiego. Prawem właściwym dla wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, bez względu na ich rodzaj i charakter, jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory dotyczące Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą, poddane są pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
02

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  lubecka.law 2024©
  Wdrożenie i rozwój: Fisze