Blog Lubecka.Law

Warunki płatności w umowie z kontrahentem zagranicznym – jak je określić?

Jednym z najistotniejszych punktów wymagających doprecyzowania w umowie B2B zawieranej z kontrahentem zagranicznym jest określenie warunków płatności umówionego wynagrodzenia.

Płatność po dostarczeniu przedmiotu umowy czy przedpłata? A jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Które rozwiązanie wybrać? Czytaj dalej.

Określenie wysokości umówionego wynagrodzenia to nie koniec

Porozumienie stron przyszłej umowy dotyczące wysokości uzgodnionego pomiędzy nimi wynagrodzenia umownego nie jest wystarczające. Konieczne jest jeszcze uzgodnienie, na jakich zasadach wynagrodzenie to ma być płatne.

Określenie warunków płatności umówionego wynagrodzenia zyskuje szczególnie na znaczeniu w przypadku umów, których przedmiotem jest dostawa określonych towarów. Jest to związane z koniecznością poniesienia wydatków niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy, a związanych m.in. z koniecznością zakupu materiałów, surowców czy zapłatą wynagrodzenia na rzecz pracowników lub współpracowników zaangażowanych w wykonanie przedmiotu umowy na rzecz kontrahenta zagranicznego. Dostawa towarów jest zatem nierozłącznie związana z inwestycją, na jaką decyduje się przedsiębiorca, przystępując do realizacji danego zamówienia.

Warunki płatności – jakie rozwiązania warto rozważać?

Określenie warunków płatności umówionego wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów przyjmuje najczęściej jedną z następujących form:

 • Płatność po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy do kontrahenta.
 • Przedpłata, czyli zapłata części umówionego wynagrodzenia przed wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy.
 • Płatność całości uzgodnionego wynagrodzenia przed wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy.

Kiedy zastosować które z dostępnych rozwiązań w zakresie warunków płatności?

To, na jakie warunki płatności umówionego wynagrodzenia zdecydują się strony w konkretnym przypadku, zależy w dużej mierze od siły negocjacyjnej każdej z nich, a także kalkulacji ryzyka, z jakim wykonawca zdecyduje się na zawarcie określonej umowy.

Ryzyko to będzie większe w przypadku ustaleń stron, na podstawie których płatność umówionego wynagrodzenia będzie miała nastąpić dopiero po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy. Zgłoszenie zastrzeżeń co do jakości wykonanych prac jest częstym zabiegiem zmierzającym do opóźnienia płatności umówionego wynagrodzenia lub kwestionowania jego wysokości.

Im większa przedpłata, tym mniejsze ryzyko po stronie wykonawcy

Ryzyko to jest odpowiednio minimalizowane w przypadku, gdy pomiędzy stronami dojdzie do uzgodnienia odpowiedniej wysokości przedpłaty na poczet realizowanego kontraktu. Wysokość przedpłaty jest wielokrotnie zależna od wysokości kosztów, jakie wykonawca musi ponieść w celu realizacji przedmiotu umowy oraz posiadanej przez niego siły negocjacyjnej.

Uzgodnienie pomiędzy stronami obowiązku zapłaty całości umówionego wynagrodzenia przed realizacją dostawy minimalizuje w pełni ryzyko wykonawcy związane z przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy. Oczywiście, możliwe jest, że po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy zamawiający zgłosi zastrzeżenia co do jakości lub terminowości jego wykonania, jednak ryzyko związane z dochodzeniem konsekwencji z tym związanych zostaje w tym przypadku przerzucone na zamawiającego. Wykonawca ma już zabezpieczoną płatność.

W praktyce wielokrotnie strony decydują się na system mieszany, w którym część wynagrodzenia płatna jest przed wykonaniem przedmiotu umowy tytułem przedpłaty, kolejna część po wykonaniu przedmiotu umowy lub osiągnięciu umówionego przez strony kamienia milowego związanego z realizacją danego etapu wykonania przedmiotu umowy, a ostatnia część – po dostarczeniu przedmiotu umowy do zamawiającego.

Przykładowe warunki płatności:

 • 10% wynagrodzenia tytułem przedpłaty
 • 70% wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu umowy
 • 20% wynagrodzenia po realizacji dostawy przedmiotu umowy do zamawiającego

Które z rozwiązań jest najlepsze?

Najlepsze rozwiązanie w zakresie uzgodnienia warunków płatności wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów na rzecz kontrahenta zagranicznego to takie, które pozwala stronom na zawarcie transakcji w warunkach kontrolowanego ryzyka. Praktyka obrotu pokazuje, że uzgodnienia dotyczące warunków płatności wymagają wielokrotnie kompromisów, na który strony decydują się, chcąc doprowadzić do zawarcia umowy. Ważne, aby warunki były określone w taki sposób, aby brak zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji danego kontraktu nie zagrażał możliwości dalszego funkcjonowania wykonawcy na rynku.

Joanna Lubecka
adwokat

02

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  lubecka.law 2024©
  Wdrożenie i rozwój: Fisze