Blog Lubecka.Law

Końcowe postanowienia umów B2B w obrocie międzynarodowym – dlaczego to właśnie od nich warto zacząć lekturę umowy przedstawionej do podpisu?

Standardowym sposobem postępowania jest rozpoczęcie lektury każdego dokumentu od początku. W przypadku umów B2B, zawieranych z kontrahentem zagranicznym, warto odwrócić tę kolejność.

Dlaczego tak jest?

Najważniejsze postanowienia umów B2B w obrocie międzynarodowym znajdują się często w końcowej części kontraktu. Otrzymując do podpisu umowę B2B z kontrahentem zagranicznym, w pierwszej kolejności warto zatem spojrzeć właśnie na końcową część umowy. Fakt umiejscowienia określonych postanowień umowy zawieranej z kontrahentem zagranicznym w tej części wcale nie oznacza, że są one najmniej ważne. Przeciwnie, wielokrotnie mają one decydujący wpływ na treść całej umowy i przyszłej współpracy stron.

Bardzo często w postanowieniach końcowych możemy znaleźć zapisy dotyczące kwestii takich jak:

 1. jurysdykcja sądu;
 2. prawo właściwe;
 3. klauzula arbitrażowa;
 4. język właściwy dla interpretacji postanowień umowy;
 5. dopuszczalności przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z umowy na podmioty trzecie;
 6. moc wiążąca wcześniejszych ustaleń stron;
 7. zasad dokonywania ewentualnych zmian umowy, w tym dotyczących formy, w jakiej może to nastąpić.

Większość z nich ma decydujące, a co najmniej bardzo istotne znaczenie dla treści wzajemnych zobowiązań stron umowy. Dlaczego tak jest? Przyjrzyjmy się poszczególnym postanowieniom wskazanym powyżej.

Jurysdykcja sądu

Jednym z najistotniejszych postanowień umowy zawieranej z kontrahentem zagranicznym jest uregulowanie dotyczące jurysdykcji sądu. Zdarza się, że kwestia jest wskazana jako osobne postanowienie umowne, jednak wielokrotnie stanowi ono po prostu jedno z postanowień końcowych zawieranego kontraktu.

Jurysdykcja sądu określa właściwość sądów danego państwa do rozpoznania danej sprawy. Postanowienie to odpowie nam zatem na pytanie, gdzie będzie się toczył ewentualny spór z kontrahentem zagranicznym – czy będzie on miał miejsce w Polsce, czy też w innym państwie. Choć na początku współpracy z zagranicznym partnerem handlowym nie myślimy o sporach, a o współpracy, warto przynajmniej mieć świadomość tego, jaka będzie jurysdykcja sądu, gdyby do wskazanego sporu jednak doszło.

Prawo właściwe

Postanowienia dotyczące prawa właściwego również mogą zostać uregulowane jako osobna jednostka umowna, jednak podobnie jak w przypadku jurysdykcji najczęściej znajdują się one właśnie w postanowieniach końcowych. Klauzula ta będzie określała jakie prawo znajdzie zastosowanie do zawartej umowy. Ma to istotne znaczenie m.in. dla kwestii, które nie zostały w umowie uregulowane, a także skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań stron. Jeśli jako prawo właściwe zostanie wskazane prawo państwa kontrahenta zagranicznego, może być tak, że ustalone dla umowy prawo właściwe będzie całkowicie nieznane, a skutki z niego wynikające trudne do jednoznacznego określenia przy zawieraniu umowy.

Klauzula arbitrażowa

Klauzula arbitrażowa jest niczym innym jak poddaniem sporu mogącego wyniknąć z umowy pod rozstrzygnięcie wybranego przez strony sądu polubownego. W stosunkach międzynarodowych strony wielokrotnie decydują się na wybór międzynarodowego sądu arbitrażowego, czyli poddania ewentualnego sporu pod rozstrzygnięcie podmiotu prywatnego. Argumentem przemawiającym za wyborem takiego rozwiązania jest często szybkość prowadzonego postępowania zmierzającego do rozstrzygnięcia sporu oraz możliwość skorzystania z pomocy wyspecjalizowanych arbitrów.  Podstawowymi skutkami zawarcia klauzuli arbitrażowej w umowie jest przyznanie sądowi polubownemu kompetencji do rozstrzygnięcia sporu prawnego pomiędzy stronami oraz wyłączenie kompetencji sądu powszechnego z rozstrzygnięcia tego rodzaju sporu.

Język właściwy dla interpretacji postanowień umowy

Umowy B2B w obrocie międzynarodowym zawierane są bardzo często wyłącznie w języku przyjętym dla komunikacji stron i utrzymywanych przez nie stosunków biznesowych. Najczęściej jest to język angielski. Zdarza się jednak, że umowa sporządzana jest w dwóch wersjach językowych (np. polskim i angielskim). Wówczas celowe jest wprowadzenie do umowy postanowienia odpowiadającego na pytanie, która z wersji językowych będzie obowiązująca w przypadku ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych. Warto również zadbać o rzetelne tłumaczenie ustaleń przyjętych przez strony.

Dopuszczalność przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z umowy na podmioty trzecie

W postanowieniach końcowych wielokrotnie znajdują się również postanowienia wskazujące na to, czy strony dopuszczają możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na podmioty trzecie.  Strony mogą być zainteresowane, aby ich kontrahentami były wyłącznie konkretne podmioty. Powyższe może wynikać z ich renomy, zakresu działalności bądź pozycji na rynku. Tym samym, jeśli nie chcemy, żeby nasz kontrahent wprowadził na swoje miejsce inny podmiot, warto uregulować powyższe w treści zawieranego kontraktu.

Moc wiążąca wcześniejszych ustaleń stron

Zanim dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy stronami, wielokrotnie jest tak, że wymieniają one pomiędzy sobą szereg wiadomości zawierających różnego rodzaju ustalenia, czy też podejmują negocjacje dotyczące zakresu wzajemnych zobowiązań, jakie mają wynikać z zawartej umowy. Gdy w późniejszym okresie dochodzi do zawarcia umowy, w postanowieniach końcowych często znajduje się zapis wskazujący na moc wiążącą wszelkich wcześniejszych ustaleń, umów czy porozumień zawartych pomiędzy stronami. Najczęściej strony uchylają tego rodzaju ustalenia w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu wzajemnych zobowiązań stron i jednoznacznego określenia, że wynikają one wyłącznie z umowy, jaka właśnie jest zawierana pomiędzy stronami.

Zasady dokonywania ewentualnych zmian umowy, w tym dotyczących formy, w jakiej może to nastąpić

Końcowa część kontraktu to również właściwe miejsce na przesądzenie w jakiej formie zawarta pomiędzy stronami umowa może zostać zmieniona. Najczęściej, strony zastrzegają w tym zakresie obowiązek zachowania formy pisemnej. Mając na uwadze, że utrzymywaniu stosunków z kontrahentem zagranicznym, ale także krajowym, towarzyszy często wymiana szeregu wiadomości e-mail lub wysyłanych w inny, przyjęty pomiędzy stronami sposób, postanowienie to ma wielokrotnie istotny wymiar praktyczny.

Postanowienia końcowe – warto zwracać na nie uwagę

Podsumowując, zarówno lekturę kontraktu przedstawionego do podpisu, jak i pracę nad przygotowaniem własnej umowy, jaka ma być zawarta z kontrahentem zagranicznym, warto zacząć od ustalenia kwestii, które wielokrotnie znajdują się właśnie na końcu zawieranej umowy. Postanowienia końcowe mogą bowiem w praktyce okazać się tymi najważniejszymi.

Joanna Lubecka
adwokat

02

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  lubecka.law 2024©
  Wdrożenie i rozwój: Fisze