Blog Lubecka.Law

Jak prawidłowo podpisać weksel in blanco w imieniu spółki z o.o.?

Prawo wekslowe z 1936 roku jest fantastyczną ustawą. Krótka, zwięzła, zmieniana w bardzo niewielkim zakresie od swoich początków, co potwierdza doskonałość tego aktu prawnego. Aby stosować zabezpieczenia wekslowe w praktyce, warto się na nich znać. Możliwość popełnienia  błędów jest w tym zakresie ogromna. Dotyczy to także kwestii związanych ze sposobem złożenia podpisu pod wekslem przez jego wystawcę.

1. Wskaż, że wystawcą weksla jest spółka

Jako wystawca weksla in blanco powinna być określona spółka z o.o., a nie członek lub członkowie zarządu.

„Ustawa nie precyzuje jakim wymogom ma odpowiadać podpis wystawcy, gdy jest nim osoba prawna. Nie może oczywiście podlegać wątpliwości, że podpis w tym wypadku tak jak w każdym innym musi wskazywać dostatecznie dokładnie osobę wystawcy. Podpis wystawcy weksla będącego osobą prawną obejmuje firmę oraz podpis (podpisy) osób upoważnionych do zaciągania w jej imieniu zobowiązań wekslowych. Podpis wystawcy weksla będącego osobą prawną wymaga takiego jej oznaczenia, aby możliwe było dokonanie oceny, że osoba prawna wystawiła weksel z zachowaniem przewidzianych dla niej reguł reprezentacji. Konkretyzacja więc formy prawnej osoby prawnej, będącej wystawcą weksla, jako obligatoryjnego elementu jej firmy, jest niezbędna” (tak: Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 lutego 2018 roku, sygn. akt: V ACa 1068/17).

2. Podpisz weksel zgodnie z przyjętym w spółce sposobem reprezentacji

Spółka z o.o. jest reprezentowana przez zarząd, który może mieć skład jednoosobowy lub wieloosobowy. Do reprezentacji spółki może być uprawniony także prokurent.

Sposób reprezentacji spółki może być określony w umowie spółki, a w przypadku braku takich postanowień w umowie spółki – w przepisach KSH.  Powinien on znaleźć odzwierciedlenie w rejestrze przedsiębiorców KRS.

3. Wskaż, w jakim charakterze działa osoba podpisująca weksel

To, że osoba podpisująca weksel działa jako organ uprawniony do reprezentacji spółki z o.o. musi być uwidocznione w treści weksla.

Zwykle dokonuje się tego w formie pieczęci z dodatkowym wskazaniem na charakter działania danej osoby. Pieczątka nie jest jednak bezwzględnie wymagana. Może być, ale nie musi.

WAŻNE! Jak podpiszesz weksel wyłącznie swoim imieniem i nazwiskiem, bez wskazania, że działasz np. jako prezes zarządu spółki z o.o., to sam zaciągasz zobowiązanie wekslowe. Niefajnie, prawda?

4. Podpisz weksel w odpowiednim miejscu, a nie gdziekolwiek

To, W KTÓRYM MIEJSCU złożony zostanie podpis na wekslu, ma znaczenie.

Niech podpis nie lata zatem dowolnie w przestrzeni weksla, tylko zostanie złożony POD/PRZY pieczęci firmowej i oznaczeniu, w jakim charakterze działa osoba podpisująca weksel.

,,Złożenie przez osoby fizyczne podpisów na wekslu przy pieczęci firmowej osoby prawnej stanowi dostateczny wyraz działania tych osób w imieniu zastępowanej osoby prawnej.’’ (tak: Sąd Najwyższy
w wyroku z dnia 2 marca 2016 roku, V CSK 406/15).

WAŻNE! Podpis musi znajdować się na przedniej stronie weksla, pod jego treścią – tekstem zawierającym bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty. Umieszczenie podpisu w taki sposób, że nie będzie on obejmował tekstu weksla (np. pionowo na przedłużku, w poprzek, na odwrocie), unieważnia weksel.

5. Wskaż pełne oznaczenie firmy spółki

W praktyce często osoby prawne używają skrótów typu ABC sp. z o.o. Jeśli skrócona nazwa nie jest jednak przewidziana umową spółki i uwidoczniona w rejestrze KRS, należy posłużyć się pełną nazwą spółki, czyli np. ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aby się nad tym zbędnie nie zastanawiać, można przyjąć zasadę stosowania pełnego oznaczenia firmy spółki.

Dla bezpieczeństwa i pewności obrotu wekslowego wskazane jest, aby obok firmy spółki została podana jej siedziba, tj. miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający spółki.

I to tyle! Podpis weksla in blanco w imieniu spółki z o.o. nie powinien Ci już stwarzać żadnych problemów.

Joanna Lubecka
adwokat

01

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    lubecka.law 2024©
    Wdrożenie i rozwój: Fisze