Blog Lubecka.Law

Opóźnienie w dostawie i jego konsekwencje finansowe

Case study

Czy Adam może pociągnąć kontrahenta do odpowiedzialności finansowej za opóźnienie w dostawie?

Pomiędzy Adamem a amerykańskim producentem doszło do zawarcia umowy dystrybucji wyłącznej na terenie Polski sprzętu przeznaczonego do wykonywania opakowań. Zgodnie z nią amerykańska spółka miała realizować dostawy określonej ilości sprzętu na podstawie zamówień składanych przez Adama. Zamówienia określały między innymi uzgodniony pomiędzy stronami termin dostawy urządzeń.

Adam zawierał szereg umów sprzedaży sprzętu do wykonywania opakowań na rzecz klientów końcowych. Terminy dostaw były dostosowane do uzgodnionego z amerykańskim producentem harmonogramu dostaw. Upraszczając – polski dystrybutor ustalał terminy dostaw sprzętu do swoich klientów z uwzględnieniem czasu jego dostawy przez swojego, amerykańskiego partnera handlowego.

Adamowi udało się zawrzeć umowę na dostawę sprzętu do wykonywania opakowań o wartości 1 miliona złotych. Umowa określała termin dostawy zamówionego sprzętu. Jednocześnie, umowa nakładała na Adama obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy oraz zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdyby uzgodniona kara umowna nie pokryła pełnej wysokości dochodzonej szkody. Umowa przewidywała także obowiązek zapłaty kary umownej i ewentualnego odszkodowania uzupełniającego w przypadku odstąpienia od umowy z winy Adama.

Zaraz po zawarciu umowy z klientem końcowym, zadowolony Adam złożył zamówienie na dostawę sprzętu u amerykańskiego producenta. Uzgodniono termin dostawy na miesiąc przed terminem wynikającym z umowy zawartej przez Adama z klientem końcowym. Zamówienie przyjęto do realizacji.

Tuż przed upływem terminu realizacji umowy z klientem końcowym, Adam otrzymał informację od amerykańskiego producenta, zgodnie z którą zamówienie nie będzie zrealizowane w terminie, a najwcześniejszy możliwy czas jego realizacji to pół roku. W informacji tej wskazano, że jest to związane z brakiem dostępności komponentów koniecznych do produkcji urządzenia.

Informację tą Adam niezwłocznie przekazał polskiemu kontrahentowi, który miał od niego kupić sprzęt o wartości 1 miliona złotych. Nabywca odstąpił od umowy, wskazując, że w tej sytuacji utraciła ona dla niego gospodarcze znaczenie. Obciążył dystrybutora obowiązkiem zapłaty kary umownej w uzgodnionej w umowie wysokości.

Kto ponosi odpowiedzialność finansową za to zdarzenie?

Na kanwie tak określonego stanu faktycznego można postawić następujące pytania:

 • Czy Adam może pociągnąć do odpowiedzialności za jej zapłatę amerykańskiego producenta lub w inny sposób zaangażować jego finansową odpowiedzialność za konsekwencje opóźnionej dostawy?
 • Co w takiej sytuacji dzieje się z zamówieniem złożonym u amerykańskiego producenta? Czy ono jest dalej wiążące? Czy polski przedsiębiorca może się z niego wycofać?
 • Jakie przepisy znajdą w tej sprawie zastosowanie?
 • Czy spór będzie się toczył w Polsce, czy konieczne jest uzyskanie pomocy prawnej w państwie amerykańskiego producenta?

Najważniejsza jest umowa

Nie ma jednej odpowiedzi na ww. pytania, a ich zasadnicza część będzie zależna od TREŚCI ZAWARTEJ POMIĘDZY STRONAMI UMOWY oraz ustalone w oparciu o nią PRAWO WŁAŚCIWE. Umowa jest ważna i ma wpływ na możliwość realizacji uprawnień stron związanych z prowadzoną współpracą gospodarczą, a także jej konsekwencje finansowe. Warto poświęcić czas na negocjacje jej postanowień, aby w późniejszym okresie skupić się już na prowadzeniu biznesu.

Joanna Lubecka
adwokat

02

Kontakt

Kancelaria w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 53/2
61-734 Poznań
Wypełnij formularz

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się z jej treścią.

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  lubecka.law 2024©
  Wdrożenie i rozwój: Fisze